Deze Algemene Voorwaarden zijn van Toepassing op de Toolkit - Rotterdam Maritime Capital of Europe, https://www.rotterdammaritimecapital.com/.

  • De materialen die via de Toolkit ter beschikking worden gesteld mogen worden gebruikt bij uitingen die leiden tot positieve beeldvorming over de maritieme regio Rotterdam, als zakelijke bestemming of aantrekkelijke stad en regio om in te ondernemen, te studeren of om events te organiseren.
  • Door iedereen, zolang de materialen niet gebruikt worden om direct een product of dienst aan te prijzen.
  • De gebruiker heeft alleen een beperkt gebruiksrecht voor genoemde doeleinden en verkrijgt geen eigendomsrecht. Intellectueel eigendom van de materialen blijft te allen tijde bij de betreffende auteursrechthebbende(n).
  • Foto of videomateriaal aangeboden in de Toolkit mag niet worden gewijzigd of bewerkt.
  • Bij iedere vorm van onjuist en/of niet toegestaan gebruik is de gebruiker aansprakelijk voor eventuele aanspraak door derden in verband met auteursrechten, portretrechten, intellectuele eigendomsrechten, schendingen van persoonlijke levenssfeer en andere vormen van schade die optreden door het onjuiste/onrechtmatige gebruik. De gemeente Rotterdam is niet aansprakelijk voor deze schade en zijn geen partij in (de afhandeling van) dergelijke situaties.
  • De gemeente Rotterdam kan de voorwaarden voor gebruik van materialen in de Toolkit op ieder moment aanpassen zonder vooraf hierover te communiceren.